กทช. กับความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

ตีพิมพ์2010
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์