ข้อเสนอการกำกับดูแลสื่อในประเทศไทย: สู่การกำกับดูแลร่วม

ปี2010
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วรพจน์ วงศ์กิจรุุ่งเรือง