กระทรวงศึกษาธิการ : ปัญหาและการปฏิรูป (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1990
ผู้เขียนลิขิต ธีรเวคิน