สถานีทีดีอาร์ไอ: เสวนาสาธารณะ “ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ”

วันที่2013-03-25
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)

วัน/เวลา: วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 1: นำเสนอผลการศึกษา โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ช่วงที่ 2: สนทนากับคณะผู้วิจัย โดยมีประเด็นการสนทนาดังนี้
– การปฏิรูประบบการทดสอบ
– การปฏิรูปหลักสูตร
– การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู
– การปฏิรูประบบประเมินสถานศึกษา
– การปฏิรูประบบการคลังเพื่อการศึกษา

คณะผู้วิจัย: ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา ที่นี่

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2