สถานีทีดีอาร์ไอ: เสวนาสาธารณะ “ค่าเงินบาทกับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว”

วันที่2013-03-04
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “ค่าเงินบาทกับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว”

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ เรื่อง “ค่าเงินบาทกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ” (เอกสารประกอบงานเสวนา)

เสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ค่าเงินบาทกับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว” โดยวิทยากร ดังนี้

1. ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ
2. รศ. ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย นักวิเคราะห์ธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด
4. ผศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเด็นเสวนา:

– เราควรถกเถียงประเด็นเรื่องค่าเงินบาทอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในระยะยาวอย่างไร
– ค่าเงินบาทเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างไร
– เราควรใช้โอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งตัวปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศอย่างไร
– การบริหารค่าเงินบาทควรทำอย่างไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
– ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการถ่วงดุลกันและกันอย่างไร