เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย

ปี2003-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ประสาท ยูนิพันธุ์, ธราธร รัตนนฤมิตศร