แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ปี2003-04
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช