โครงการศึกษาการลงทุนและการเปิดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA

ปี2005-05
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์,เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, กิตติ ประเสริฐสุข, ธราธร รัตนนฤมิตศร, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, เบญจมาศ ยศปัญญา, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, กิตติพงศ์ แนวมาลี