ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ปี2011
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ,ทรงพล สงวนจิตร