TDRI Factsheet 08: แบกหนี้

ปี2013-03-20

Factsheet-PubDept

“หนี้สาธารณะ” จำเป็นสำหรับประเทศฐานภาษีต่ำและต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความคุ้มครองทางสังคมหรือระบบสวัสดิการ

แต่ การบริหารหนี้สาธารณะต้องเผื่อ “พื้นที่ทางการคลัง” (fiscal space) ให้มากพอเพื่อรองรับความจำเป็นในอนาคต

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่องการบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ ที่นี่