ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย

ปี2010
ผู้เขียนวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สมชัย จิตสุชน, วิโรจน์ ณ ระนอง, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์