อนาคตข้าวไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า

ปี1994-03
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, อังกาบ กอศรีพร, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, ปิยนาถ ลียะวณิช