ความสำเร็จและบทเรียนของประเทศต่างๆ ในการสร้างธรรมาภิบาลและการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชัน

ปี2000-02
ผู้เขียนอานันท์ ปันยารชุน