โครงการสำรวจพฤติกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนระบบการแข่งขันตามโครงการส่งเสริมระบบการแข่งขันทางการค้าที่เกื้อหนุนต่อการส่งออก

ปี2002-02
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, รจิตกนก จิตมั่นชัยธรรม, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี