การให้บริการอย่างทั่วถึง (การวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”)

ปี2003-03
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง, วิภาดา มาวิจักขณ์, ประกาย ธีระวัฒนากุล