การป้องกันการผูกขาดในตลาดโทรคมนาคม (การวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”)

ปี2003-03
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์