การป้องกันการผูกขาดในตลาดโทรคมนาคม

ปี2003-03
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์