การสร้างความน่าเชื่อถือของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (โครงการแนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย)

ปี2002-08
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์