รายงานวิจัยเล่มที่ 1 : รายงานหลัก โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง (2544-45)

ปี2002-11
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง