รายงานวิจัยเล่มที่ 5 : การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544 – มีนาคม 2545

ปี2002-11
ผู้เขียนศรชัย เตรียมวรกุล