สื่อสาธารณะ (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ, การพัฒนาบุคลากร และสื่อสาธารณะ”)

ปี2003-10
ผู้เขียนฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์, วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร