กรอบเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

ปี2004-01