โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก

ปี2005-03
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, เรืองไร โตกฤษณะ, สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, จีระภา โตสมบุญ, ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิพัค, ศิริรัตน์ โสมาภา, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, นิภา ศรีอนันต์, จันทนา ปานตั้น