กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ปี2006-09
ผู้เขียนจันทจิรา เอี่ยมมยุรา, ชาติชาย เชษฐสุมน