การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี2006-06
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์