นโยบายการประกันการว่างงานกับผลกระทบต่อสวัสดิการของคนไทย

ปี2006-10
ผู้เขียนวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, อภิชาต สถิตนิรามัย, พัธนยุทธ์ ศานติยานนท์, สุวิมล ฟักทอง, บวรพรรณ อัชกุล