ปัจจัยทุนทางสังคมต่อความยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านฯ

ปี2006-08
ผู้เขียนสุทธาภา อมรวิวัฒน์, เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา