เศรษฐกิจโลกยุคใหม่กับการปรับตัวของไทย

ปี2009-10
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์