โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี2010-10
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, นิภา ศรีอนันต์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์