การปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้จ่ายประชาชาติ

ปี199-09
ผู้เขียนนภพร เรืองสกุล, ดวงมณี วงศ์ประทีป, ปกรณ์ วิชยานนท์