การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

ปี1996-01
ผู้เขียนปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์