โครงการจัดทำแผนหลักการจัดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ปี1991
ผู้เขียนธีระ พันธุมวนิช, Paul Hastings, ชัชวาลย์ บุญรักษา, อมรวรรณ เรศานนท์, สุรชัย ชยวัฒนกิจจา, จรัสขวัญ ปันธิ, แก้ว นวลฉวี