ดัชนีสารสนเทศเชิงพื้นที่

ปี1992-03
ผู้เขียนธีระ พันธุมวนิช, Paul Hastings, ชัชวาลย์ บุญรักษา, สุรชัย ชยวัฒนกิจจา, อมรวรรณ เรศานนท์, เกริกพงษ์ ชาญประทีป