TDRI Factsheet 13: เอ็กซ์เรย์เงินกู้ 2 ล้านล้าน

ปี2013-04-25

Facesheet-13D2

 

Factsheet 13: 25 เมษายน 2556 เอ็กซ์เรย์เงินกู้ 2 ล้านล้าน

งบประมาณตามประเภทคมนาคม

83.3 เป็นทางราง

14.5 เป็นทางถนน

1.5 เป็นทางน้ำ

0.6 เป็นการพัฒนาของกรมศุลกากร

งบประมาณตามยุทธศาสตร์

52.1% พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง
(รถไฟความเร็วสูง, มอเตอร์เวย์, ประตูการค้าหลักและชายแดน)

29.6% พัฒนา/ปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว
(รถไฟฟ้าในเมือง, พัฒนาโครงข่ายถนนและขยายช่องจราจร)

17.7% เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า
(รถไฟทาง, พัฒนาท่าเรือ, พัฒนาสถานีขนส่งต่อเนื่อง)

0.4% งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 103 โครงการ 1,990,778 ล้านบาท

ความพร้อมของโครงการลงทุน แบ่งเป็น 5 ประเภท

-โครงการที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาความเป็นได้ 85,755 ล้านบาท
-โครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว  444,082 ล้านบาท
-โครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว แต่ยังไม่ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  529,055 ล้านบาท
-โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้  558,271 ล้านบาท
-โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ  373,615 ล้านบาท

สรุปความพร้อมลงมือเพียง 26.6 % หรือ 1 ใน 4 ของงบประมาณทั้งหมด

แต่อีก 3 ใน 4 ของงบประมาณยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ ขาดการศึกษาโครงการที่สมบูรณ์อาจทำให้การดำเนินการโครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน  https://tdri.or.th/tdri-insight/sumet_x-ray_2trillion