รายงานสรุปและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

ปี2013-04-30
ผู้เขียนดร.สมชัย จิตสุชน และ ดร. สุเมธ องกิตติกุล