ปาฐกถาพิเศษ: “เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: นโยบายของรัฐและข้อเสนอต่อบทบาทของประชาสังคม” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันที่2013-05-14
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ปาฐกถาพิเศษ:
“เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: นโยบายของรัฐและข้อเสนอต่อบทบาทของประชาสังคม”
โดย รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในการเสวนาสาธารณะเรื่อง
“เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ:
นโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม”

ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.45 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย