เสวนาสาธารณะ: เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: ข้อเสนอต่อนโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม

วันที่2013-05-10
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เสวนาสาธารณะ:
“เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท: ข้อเสนอต่อนโยบายของรัฐและบทบาทของประชาสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา:

  1. รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  2. คุณวิชัย  อัศรัสกร รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  3. ดร. สุเมธ  องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดำเนินการอภิปรายโดย: อิสร์กุล  อุณหเกตุ