โครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล จะปลอดคอรัปชั่นได้อย่างไร กับ อิสร์กุล อุณหเกตุ

วันที่2013-05-22
รายการเวทีความคิด