ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

ปี2013-01
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, อมรเทพ จาวะลา, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สาวิณี สุริยันรัตกร, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ขนิษฐา ฮงประยูร, สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, เศก เมธาสุรารักษ์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วิโรจน์ ณ ระนอง, วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล