บัญชีเมตริกส์สังคม (Social Accounting Matrix) และการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี1999-03
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ปราณี ทินกร