แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะที่ 2 (2541-2550) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปี1997-09
ผู้เขียนอภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์