โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงไทย-ยูนนาน เล่มที่ 2: ภาคเหนือตอนบน

ปี1998-02
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, โกมล ชอบชื่นชม, กนก ฤกษ์เกษม, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, สมชาญ หาญหิรัญ, ชัยยศ สันติวงษ์, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, กอบกุล รายะนาคร