โครงการกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาคเกษตร

ปี1998-03
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัมมาร สยามวาลา, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, สมบัติ แซ่แฮ่, สมเกียรติ เรืองจันทร์, ชมัยพร วิเศษมงคล