โครงการกลยุทธ์และแนวทางการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรในระยะยาว

ปี1998-03
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัญชนา ณ ระนอง, จิรวรรณ ฉายสุวรรณ, สมบัติ แซ่แฮ่, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ