สามทศวรรษขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย

ปี2000-01
ผู้เขียนพรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, ปริญญารัตน์ เลี้ยงอยู่, สมเกียรติ เรืองจันทร์, พิศสม มีถม, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์,