สตรีในสามทศวรรษของเศรษฐกิจไทย

ปี2000-01
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี