ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทย

ปี2000-01
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ชณัฐฐา อยู่เสนาสน์,ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, พัชนีบูลย์ เจริญผิว, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, สมบัติ แซ่แฮ่, สมเกียรติ เรืองจันทร์, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธ์