แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย เล่ม 1

ปี2001-09
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัมมาร สยามวาลา, สมพร อิศวิลานนท์, อัจฉรี ศัสตรศาสตร์, กอบกุล รายะนาคร, สมบัติ แซ่แฮ่, พิศสม มีถม, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, ปิยะลักษณ์ ชูทับทิม, จิตติ ตันเสนีย์