แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย เล่ม 2

ปี2001-09
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อัมมาร สยามวาลา, สมพร อิศวิลานนท์, อัจฉรี ศัสตรศาสตร์, กอบกุล รายะนาคร, สมบัติ แซ่แฮ่, พิศสม มีถม, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, ปิยะลักษณ์ ชูทับทิม, จิตติ ตันเสนีย์

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อเรียกดูไฟล์ฉบับเต็ม