สถานีทีดีอาร์ไอ: บทบาท/หน้าที่ของธ.แห่งประเทศไทยและกท.การคลัง กับอัมมาร สยามวาลา

วันที่2013-05-12
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถานีทีดีอาร์ไอ: สัมภาษณ์ ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา ถึงเรื่องบทบาท/หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 4 มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอต่อรัฐมนตรี ได้แก่

1. การกำหนดห้ามนักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
2. การกำหนดระยะเวลาถือครองพันธบัตรสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
3. การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้
4. การกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ได้รับผลตอบแทนในเชิงบวก