สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร

ปี1993-12
ผู้เขียนรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์